Verzoek indienen

U kunt een verzoek om openbaarmaking van informatie doen bij de gemeente

De gemeente maakt steeds meer informatie uit eigen beweging openbaar. De openbaar gemaakte informatie kunt u op deze website vinden. Staat de informatie waar u naar op zoek bent er toch niet bij? Dan kunt u een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid, ook wel “Woo-verzoek” genoemd. De Woo regelt het recht van inwoners op toegang tot publieke informatie. Daarbij heeft de wet als doel de transparantie van de overheid te verbeteren. Voor inwoners betekent dit bijvoorbeeld dat overheidsinformatie goed vindbaar moet zijn.

U kunt een Woo-verzoek digitaal indienen via onderstaande knop.

Woo-verzoek indienen

Het is niet mogelijk een Woo-verzoek per e-mail in te dienen. 

Een verzoek kan ook schriftelijke ingediend worden 

Een schriftelijke verzoek verstuur je naar: Postbus 1000, 5670 GA Nuenen

Geef zo duidelijk en specifiek mogelijk aan over welke bestuurlijke aangelegenheid u openbaarmaking van informatie wenst. 

Vermeld daarbij om welke soort documenten en welke tijdsperiode uw verzoek betrekking heeft. Daarnaast richt u een Woo-verzoek aan een bestuursorgaan. Dit is meestal het college, maar uw verzoek kan bijvoorbeeld ook bestemd zijn voor de gemeenteraad of de burgemeester. Verder moet het verzoek voorzien zijn van uw naam, adres en de datum. Aan het openbaar maken van informatie zijn verschillende voorwaarden verbonden.

Deze voorwaarden houden in dat:

 • De informatie aanwezig is bij de gemeente.
 • De informatie geen betrekking heeft op:
  • De staatsveiligheid.
  • Zaken waardoor de Koning of regering in gevaar komen.
  • Persoonsgegevens (UAVG – Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan informatie over:

 • Opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 • Economische of financiële belangen van de gemeente.
 • Vertrouwelijke gegevens van bedrijven.
 • Inspectie, controle en toezicht door de overheid.
 • De persoonlijke levenssfeer van personen (AVG).

De gemeente beslist binnen vier weken na de dag van ontvangst op uw verzoek. 

Mocht het een zeer omvangrijk of complex verzoek zijn, dan mag de gemeente deze termijn met twee weken verlengen. Daar stellen wij u dan van op de hoogte. 

Wij publiceren de gevraagde informatie op deze website onder de categorie “Woo-verzoeken”. 

Daarnaast wordt de beslissing op het Woo-verzoek naar u toegestuurd per mail, per post of beide; deze keuze is aan u. Dit geeft u bij het doen van uw verzoek alvast aan. 

Voor het maken van kopieën kan de gemeente kosten in rekening brengen. 

Wenst u de informatie schriftelijk per post te ontvangen? Dan kunt u onderstaande tabel raadplegen voor de kosten die eventueel in rekening worden gebracht. De gemeente Nuenen vraagt een vergoeding vanaf 50 kopieën. Wenst u de informatie digitaal te ontvangen? Dan is het kosteloos.

Tarieventabel. 

 A4-formaatA3-formaat
Zwart-wit per kopie€0,05€0,10
Kleur per kopie€0,20€0,40

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. 

Doe dit binnen 6 weken na de beslissing.

Neem gerust contact op bij vragen

Heeft u vragen over de Wet open overheid of over het indienen van een Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon via het algemeen nummer: 040 - 263 16 31